Algemene voorwaarden

Tot stand gekomen op 18-5-2018.

Algemene Voorwaarden Sportmedisch Centrum Lebbeke, gevestigd aan Centrumstraat 22, 9280 Lebbeke ingeschreven bij de KBO onder nummer: 0523.894.426

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:
De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Overeenkomst:
Elke overeenkomst gesloten tussen Sportmedisch Centrum Lebbeke en de patiënt/klant.

Product/dienst:
Alle diensten of producten die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de patiënt en Sportmedisch Centrum Lebbeke.

Patiënt:
Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen of gebruik gemaakt van onze dienstverlening.

Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat u als patiënt een afspraak vastlegt bij Sportmedisch Centrum Lebbeke.

Beëindiging / wijziging overeenkomst

In geval van overmacht, dubbel boeking of andere kan Sportmedisch Centrum Lebbeke uw afspraak verplaatsen of annuleren. U heb hierbij geen recht op een tegemoetkoming. Sportmedisch Centrum zal u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Indien de patiënt zijn afspraak wenst te verplaatsen of annuleren dient hij dit minimum 24u op voorhand te verwittigen, indien dit minder dat 24u voor de afspraak gebeurt zal Sportmedisch Centrum Lebbeke hiervoor een consultatie aanrekenen.

Uitvoering overeenkomst

Sportmedisch Centrum Lebbeke zal de consultatie en of behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Iedere afspraak voor consultatie en/of behandeling wordt gezien als een aparte overeenkomst en kan in fases uitgevoerd worden. Dit wil zeggen dat Sportmedisch Centrum Lebbeke niet verplicht is om een volgende afspraak in te plannen of uit te voeren zolang de vorige consultatie  niet betaald is door de patiënt.

De patiënt verstrekt tijdig alle gegevens of instructies aan Sportmedisch centrum Lebbeke. hierbij is de patiënt verplicht om de juiste en volledige informatie te verstekken.

Prijzen

De prijzen zijn vrijgesteld van btw en inclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Prijswijziging

Indien Sportmedisch centrum Lebbeke met de patiënt bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Sportmedisch Centrum Lebbeke gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de patiënt de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden.

De Patiënt heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd.

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Sportmedisch Centrum Lebbeke aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de consultatie, tenzij anders is overeengekomen.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Sportmedisch Centrum Lebbeke aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

Bij niet nakomen van tijdige betaling wordt de patiënt eerst op de hoogte gesteld door Sportmedisch Centrum Lebbeke via een betalingsherinnering, nadien via aangetekende zending. Indien er na deze aanmaningen nog geen betaling is gebeurt of een overeenkomst is gevonden tussen beide partijen zal Sportmedisch Centrum Lebbeke een incassobureau aanstellen. De gemaakte kosten hierbij zijn dan ook voor de rekening van de patiënt.

Tegoedbon

Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij Sportmedisch Centrum Lebbeke. Een tegoedbon is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur. De geldigheidsduur wordt op de Tegoedbon vermeld.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Sportmedisch Centrum Lebbeke in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Sportmedisch Centrum Lebbeke totdat de patiënt hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Sportmedisch Centrum Lebbeke of de patiënt worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien. Onder overmacht vallen volgende zaken: ziekte, verkeershinder, ongevallen en weershinder zoals sneeuw. De patiënt wordt eraan gehouden om Sportmedisch Centrum Lebbeke zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te stellen.

Aansprakelijkheid

Sportmedisch Centrum Lebbeke is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Sportmedisch Centrum Lebbeke.
Sportmedisch Centrum Lebbeke is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

Sportmedisch Centrum Lebbeke is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Sportmedisch Centrum Lebbeke is uitgegaan van door de patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Sportmedisch Centrum Lebbeke kenbaar behoorde te zijn.

Vrijwaring

De patiënt vrijwaart Sportmedisch Centrum Lebbeke voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de patiënt toerekenbaar is.

Intellectuele eigendom

Sportmedisch Centrum Lebbeke behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Privacy

De gegevens en informatie die de patiënt aan Sportmedisch Centrum Lebbeke verstrekt, zal Sportmedisch Centrum Lebbeke zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Dit gebeurt volgens de wetgeving van GDPR en medisch beroepsgeheim. Zie onze privacyverklaring voor meer info hieromtrent.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sportmedisch Centrum Lebbeke partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.